Ανακοίνωση 2 Σεπτέμβρη 2020

Πρόσκληση προς τους εταίρους για ΓΣ 2020 με θέμα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 2019 και την απαλλαγή του διαχειριστή για τη χρήση 2019.